Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 nebo spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 421 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ.

Poskytovatel: Bc. Michaela Kubicová; Adresa sídla: Zbrodek 242, 698 01, Veselí nad Moravou; Identifikační číslo osoby:07373236

Objednatel: Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

Objednatel objednává služby u poskytovatele několika způsoby, a to:

Ve všech těchto případech uděluje objednatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Přihlášení do kurzu/semináře je závazné. O přijetí přihlášky obdrží objednatel potvrzení emailem.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je odeslaný elektronicky vyplnění formulář přihlášky objednatelem; smlouva o službách je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu smlouvy o službách ze strany poskytovatele objednavateli. Přijetí návrhu této smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou poskytovatelem. Vyplněním formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním vyplněním formuláře upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit. V případě smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí. Poskytovatel není povinen přihlášku na kurz/seminář (návrh na uzavření smlouvy) přijmout. Objednateli jsou po přihlášení na kurz odeslány veškeré pokyny k úhradě včetně platebních údajů, které je povinen uhradit dle splatnosti na ní vyznačené.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se u již objednané služby výrazným způsobem změnila cena z důvodu třetích stran. O této skutečnosti objednatele bezodkladně informuje, přičemž objednatel je v případě částečného odstoupení od smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající části smlouvy zasláním e-mailové zprávy poskytovateli.

Právo objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení poskytovatele o částečném odstoupení od smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy tři (3) dny před uskutečněním plnění.

Objednatel nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy.

Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín, případně vrácena již uhrazená cena. Částku lze rovněž se souhlasem objednatele převést na jiný, jím vybraný kurz.

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v českých korunách – Kč a řídí se platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu.

Objednatel je oprávněn uhradit cenu za objednanou službu třemi způsoby:

  • 1) bezhotovostním převodem na účet poskytovatele u Equa Bank, číslo účtu 1027037617/6100. Úhradu objednatel musí provést před konání kurzu na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
  • 2) po předešlé dohodě je možná i úhrada v hotovosti 7dní před konáním kurzu.

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

  • 1) při neomluvené účasti – 100% náhrada
  • 2) písemně poštou nebo na uvedený e-mail:

o    15 kalendářních dnů před kurzem – žádný storno poplatek

o     48 hodin před kurzem – storno poplatek 50% ceny kurzu

Při přerušení účasti během kurzu ze strany objednatele se kurzovné nevrací, ať jsou důvody jakékoli.

V případě, že objednatel zruší již objednaný a uhrazený kurz, kterého se nechce/nemůže sám účastnit, má možnost za sebe najít náhradu a převést na ní již realizovanou platbu v plné zaplacené výši. Toto neplatí, pokud se náhrada za objednatele na tento kurz již předtím sama přihlásila.

Pokud objednatel nezaplatí řádně, včas a v plné výši platbu na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn kurz/seminář zastavit nebo přerušit. Pokud ani přes výzvu poskytovatele objednatel neuhradí platby na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn kurz/seminář skončit a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady související s pracemi vykonanými na kurzu/semináři. Tímto se však objednatel nezbavuje povinnosti uhradit plnou výši kurzu viz výše. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5% z dlužné částky.

Při vyplnění závazné přihlášky u otevřeného kurzu a neomluvené účasti na přihlášeném kurzu dle všeobecných obchodních podmínek, je povinen objednatel uhradit kurzovné nejpozději 5 dní po obdržení  faktury za tento kurz. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5% z dlužné částky.

Poskytovatel bude zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích, které získá o objednateli.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky objednatelem.

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že smlouva uzavřená na základě těchto všeobecných obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.

Informace o uplatňování práva odstoupit od kupní smlouvy

  1. Vzorové poučení o odstoupení od Smlouvy

PRÁVO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

Poskytovatel nabízí Objednateli možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu v určitých případech.

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Objednatel nebo jim určená třetí strana získá do fyzického držení poslední položku objednávky, tj. objedná a uhradí cenu kurzu/semináře. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy je povinen oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím emailu na  Michaela@michaelakubicova.cz. Objednatel může použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje zaslání sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, Poskytovatel je mu povinen uhrazenou cenu kurzu/semináře vrátit bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Poskytovatel informován o rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy, avšak pouze v případě, pokud jsou v souladu se storno podmínkami uvedenými výše v rámci všeobecných obchodních podmínek.Rekapitulace níže:

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

o    7 kalendářních dnů před kurzem – žádný storno poplatek

o      48 hodin před kurzem – storno poplatek 50% ceny kurzu

V případě, že cena kurzu/semináře byla převodem, Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. V těchto případech je nutné, aby Objednatel sdělil číslo bankovního účtu a kód banky, aby Poskytovatel mohl ustát svým závazkům.

B.   Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět na michaela@michaelakubicova.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

Adresát:

Bc. Michaela Kubicová 

Email: Michaela@michaelakubicova.cz

Odesílatel:

Jméno Objednatele:

Adresa Objednatele:

Číslo objednávky (VS):

Uhrazeno z účtu (nebo jinou formou):

Uhrazeno dne:

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu kurzu/semináře.

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:

Datum:

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1.1.2019.